Hållbara Investeringar

Information om energiefektiviseringsprojektet

ALLMÄN INFORMATION OM PROJEKTET
Vi på avdelningen Entreprenad & Energi på HSB Norr har tillsammans med Brf Biologigränds styrelse arbetat med att ta fram handlingar och beskrivningar inför upphandling av entreprenaden. Resultatet blev att VNB Byggproduktion AB fick uppdraget att vara totalentreprenör. Ett kontrakt skrevs innan semestern, vilket var ett krav för att få tillgång till energieffektiviseringsbidraget. Vi är alla mycket glada att vi tillsammans lyckades med detta. Totalt kommer projektet pågå i ca två år.
Energieffektiviseringen består likt tidigare kommunicerat av:
• Fönsterbyte
• Solceller på tre hustak
• Spillvattenåtervinning
• Konvertering till FX-ventilation för de hus som inte omfattades av tidigare åtgärder
• Fasadrenovering

Läs mer öppna pdf

Preleminära tider för grävarbeten

Tidplan etapp 1

Tidplan etapp 2

Månadsbrev

Informationsmöte 24 oktober 2022

Extrastämma 27 april 2022

Informationsmöte 31 mars 2022

Fönster

Fönsterbytet är startskottet för energieffektiviseringen. Fönstren och fönsterdörrarna beräknas levereras i mitten av november, montage påbörjas tätt inpå. Tanken är att fönsterbytet börjar i huskropparna närmast Studentvägen. Mer detaljerad information om tider, adresser och tågordning kommuniceras vid senare tillfälle.

Innan fönsterbytet sker kommer utvändiga fogar kring fönster/fönsterdörrar saneras från miljöfarliga ämnen. Separat avisering sker för de som berörs.

  • Det finns många anledningar till att byta fönster. Upplevelsen är den absolut vanligaste anledningen till fönsterbyte.
  • Fönsterkonstruktioner åldras med betydande energiläckage som resultat.
  • Med nya 3-glas-fönster förbättras ofta inomhusklimatet väsentligt med energibesparing som följd.
  • Tilluft i de nya fönstren
  • Easy-vent
  • Luftventil i underkant fönster
  • Tilluft värms av radiator cirkulation

Information om byte av fönster här

Fasad

Fasadrenoveringen berör främst de fasader markerade med rött i bilden nedan. Här byts fasaderna i sin helhet, de ska även tilläggsisoleras. Resterande fasad, markerad med blått, renoveras efter behov. Det kan exempelvis handla om att byta ut spruckna eller i övrigt trasiga tegelstenar. Fasadåtgärderna har idag inget bestämt startdatum, mer information kommuniceras vid senare tillfälle. 

Vent

Konvertering till FX-ventilation (frånluftsventilation med värmeväxling)

Hus C-Q (se översiktsritning) kommer få ett nytt ventilationssystem, frånluftsventilation med värmeväxling. Detta är samma system som föreningen sedan tidigare byggt ut på hus A-B samt R-U. Luft tillförs lägenheten via ventiler i underkant av de nya fönstren. När luften sedan är förbrukad går den via en värmeväxlare på vindsvåning för att ta vara på energi som annars hade gått förlorad. På grund av det rådande kostnadsläget så kommer inte den tidigare presenterade lösningen med invändig kanaldragning för tilluft genomföras. Detta medför att inga åtgärder i lägenheterna (kanaldragning etc.) kommer genomföras förutom förbättrad tilluft bakom radiatorer.

Spill

Spillvattenåtervinning

1. Pump som finfördelar allt spillvatten
2. Bufferttank utjämnar flödesvariationerna
3. kollektortank avger energi till värmepump
4. Värmepump
5. Styr och regler utrustning

Sol

Planen är att montera Solceller på hus R, S & U. Dessa tak är i så pass gott skick att det inte är motiverat att byta dem i samband med montaget av solceller.